ALGEMENE VOORWAARDEN FIT2GO

Aanmelding, inschrijving minderjarigen
Inschrijven kan middels onze website of via de iPad bij de receptie. De ledenpas bedraagt € 10, is strikt persoonlijk en dient ten allen tijden bij aankomst te worden gescand. Bij verlies of diefstal dient een nieuwe pas te worden aangeschaft. Het inschrijfgeld bedraagt € 20. De eerste contributieperiode en de eenmalige kosten voor ledenpas, inschrijfgeld en (eventueel) het lockerslot dienen direct bij inschrijving per pin te worden voldaan. Wanneer de inschrijvings-kosten niet worden voldaan voor de eerstvolgende incasso, wordt de complete inschrijving meegenomen met de automatische incasso. FIT2GO behoudt zicht het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. De clubpas geeft uitsluitend toegang tot het filiaal van inschrijving.

LEEFTIJD

De minimale leeftijd om te mogen sporten bij FIT2GO is 14 jaar. Fitness zonder begeleiding van een ouder of verzorger is toegestaan vanaf 16 jaar. Jongeren van 14 t/m 17 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven in het bijzijn van een ouder/verzorger en rekeninghouder. Ouders van kinderen tot en met 17-jarige leeftijd zijn hoofdelijk schuldenaar.

Bedenktijd

Tijdens dit termijn heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van FIT2GO en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding, inclusief 50% van het inschrijfgeld en de clubkaart verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van FIT2GO.

Persoonsgegevens en wijzigingen-persoonsgegevens

De Consument is verantwoordelijk voor het invoeren/aanleveren van juiste persoons en contactgegevens binnen de Overeenkomst. Wijzigingen van persoonsgegevens zoals het postadres, e-mailadres, Iban-nummer en telefoonnummer dienen tijdig te worden doorgegeven middels een e-mail aan : administratie@fit-2-go.nl

Eventuele kosten- of boetes van externe partijen zoals bijvoorbeeld banken; welke zijn ontstaan door onjuiste persoonsgegevens, zullen worden doorberekend aan de Consument. Persoonsgegevens welke op de website en via het inschrijfformulier worden ingevuld kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door FIT2GO, evenals voor marketingactiviteiten om leden per post, e-mail, telefoon of via social media – te informeren over producten en diensten van FIT2GO.

Lidmaatschap, termijn, tarieven

Het lid en/of de rekeninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de contributiegelden van het volledige abonnement. Betaling van het lidmaatschap geschiedt middels automatische incasso, voorafgaand aan de nieuwe contributieperiode.
De afschrijving van de contributie vindt eens per 4 weken plaats en op een donderdag. Het betalingsmoment is afhankelijk van de start van het abonnement. Valt een van deze momenten op een feestdag, dan kan dit afwijken.

Bij een mislukte afschrijving ontvangt het lid (of de rekeninghouder) per e-mail een herinnering met het verzoek om de mislukte afschrijving kosteloos binnen 7 dagen via iDeal of aan de balie te voldoen. Indien het bedrag niet binnen het gestelde termijn voldaan is, ontvangt het lid (of de rekeninghouder) een aanmaning per brief inclusief €7,50 administratiekosten. Indien er wederom geen betaling plaatsvindt, wordt de betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

De daaruit voortvloeiende incasso- en rentekosten worden doorberekend aan het lid (of de rekeninghouder). Bij elke betalingsachterstand zal de toegang ontzegd worden. Bij een achterstand van minimaal drie contributieperioden worden alle resterende perioden van het contract volledig doorgezet naar het incassobureau

FIT2GO heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende Overeenkomsten. Huidige leden kunnen wel gebruik maken van lopende acties, indien de huidige contracttermijn verstreken is. Leden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Wijzigingen aanpassingen van het abonnement welke van invloed zijn op de duur en/of de tarieven dienen middels de Sportivity app of mail te worden doorgegeven. Mail: administratie@fit-2-go.nl. Consument ontvangt na de verwerking automatisch de nieuwe Overeenkomst digitaal per mail.

Upgrades: De Pro-App, zonnebank- en groepsles-abonnementen kunnen tussentijds worden toegevoegd aan het sport abonnement. De minimale duur van een upgrade is zeven contributieperioden (28 weken) en is daarna maandelijks opzegbaar.

Opzegging & betalingsvoorwaarden

Een overeenkomst dient ten minste 30 dagen voor het einde van de looptijd te worden opgezegd. Na afloop van de contracttermijn geldt een opzegtermijn van één contributieperiode van 4 weken. Stopzetting van de overeenkomst kan middels de email: administratie@fit-2-go.nl

De Consument ontvangt binnen 5 werkdagen per mail een bevestiging van de uitschrijving. Zonder bewijs van uitschrijving is deze niet gelding. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk bij verhuizing (buiten een straal van 10 km van de vestiging waar de Consument ingeschreven staat en uitsluitend op vertoon van inschrijving bij de betreffende gemeente) of vanwege medische redenen (uitsluitend op vertoon van medische verklaring van een specialist).

De rekeninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de contributiegelden van het volledige abonnement. Bij opzegging dient rekeninghouder de opzegging tevens te ondertekenen. Betaling van het lidmaatschap geschiedt middels automatische incasso, voorafgaand aan de nieuwe contributie-periode.

Indien de Consument een betalingsachterstand heeft van één contributie- periode, zal het lidmaatschap geblokkeerd worden totdat alle openstaande betalingen voldaan zijn. Opzegging kan uitsluitend worden verwerkt wanneer er geen betalingsachterstanden zijn.

Bevriezen

Indien de Consument als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een verklaring van een medisch specialist (geen inhoudelijke medische verklaring) de Overeenkomst te bevriezen voor de maximale duur van 12 weken. De financiële bevriezing start direct op de dag van de bevriezing. Na 12 weken wordt de Overeenkomst automatisch geactiveerd. De bevriezing dient middels e-mail te worden doorgegeven. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een Overeenkomst te bevriezen. Bevriezen of restitutie is niet mogelijk door overmacht of een overheidsmaatregel zoals: brand, opgelegde verplichting of een natuurramp. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

Openingstijden en roosterwijzigingen

FIT2GO behoudt zich het recht voor om de openingstijden en/of groepslesroosters tussentijds te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is het fitnesscentrum gerechtigd gesloten te zijn. Tevens is FIT2GO gerechtigd openingstijden en/of groepslesroosters in de zomer te wijzigen (zomerrooster). De Consument heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.

Risico & aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen FIT2GO geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Tevens geldt dit ook voor het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard. FIT2GO en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FIT2GO, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

Huisregels, algemene voorwaarden, toepasselijk recht

Door inschrijving verklaart de Consument de algemene voorwaarden en de huisregels van FIT2GO te accepteren. De Consument wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in het fitnesscentrum en zijn te downloaden van de website fit-2-go.nl.

FIT2GO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de overeenkomst te beëindigen zonder dat de betalings- verplichting vervalt.

FIT2GO Is bevoegd om ieder kalenderjaar (januari/februari) de prijzen te verhogen met maximaal 5%. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd i.v.m. wijzigingen van belastingen die FIT2GO krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen.
Dit kan FIT2GO doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van de wet of regelgeving zonder publicatie. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op de website van FIT2GO.
Tevens is FIT2GO gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te passen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe Consumenten.
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FIT2GO aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Consumenten en FIT2GO, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar FIT2GO is gevestigd.

Overige bepalingen
Alle gevallen en situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van FIT2GO beoordeeld en beslist.

Versie 2022

MAIL ONS