Privacybeleid FIT2GO

Dit is de privacyverklaring van FIT2GO Holding BV, gevestigd aan de Pompmolenlaan 22, 3447 GK te Woerden, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67658571 en aan haar gelieerde ondernemingen.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een FIT2GO abonnement hebt, een FIT2GO abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIT2GO willen we transparant zijn, daarvoor is deze privacyverklaring.

FIT2GO hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen daarom jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIT2GO.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
FIT2GO verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Met behulp van deze gegevens kunnen wij jou (in)direct identificeren.

Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een FIT2GO abonnement verwerken wij de volgende gegevens van jou: jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, foto, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een FIT2GO abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van FIT2GO worden tevens de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze (land van de club), welke club je als thuisclub hebt aangemerkt, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij FIT2GO (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald) en gegevens over ingeschreven workouts.

Algemene categorieën persoonsgegevens
Contact- en identificatiegegevens: zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, foto en indien van toepassing een Uittreksel Basisregistratie Personen* (UBP) van je woonadres. Indien je via je werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen jouw persoonsgegevens door je werkgever aan ons worden verstrekt;

Gegevens inzake je online account: zoals je gebruikersnaam en wachtwoord en/of informatie omtrent jouw sportdoel(en);
Financiële gegevens:
zoals jouw Ibannummer, factuurgegevens, je keuze voor de wijze van betaalmiddel (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;
Abonnementsgegevens: de vestiging waar je je hebt ingeschreven, je bezoeken aan de vestiging, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm en indien van toepassing je reden van opzegging; Gegevens betreffende de administratie van je abonnement: zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

Opnamen van videobeelden:
Op onze vestigingen word je geregistreerd door middel van onze videobewakingssysteem. De inhoud van jouw communicatie met ons: bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten.

Gezondheidsgegevens*:
zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over je trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, klachten over je gezondheid; Gegevens van strafrechtelijke aard*:zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

Symbool * = valt onder bijzondere gegevens

Op jouw verzoek kan FIT2GO de persoonsgegevens zoals aangeduid met het symbool * verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je jouw abonnement wegens medische- of strafrechtelijke- redenen tijdelijk wil pauzeren of indien er een korting op een abonnement toegepast dient te worden. We zullen je op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door je kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kunt doen.

Gegevens van onze website visitors
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op de contactpagina invult, zoals jouw naam, adres, woonplaats, huidige locatie, e-mailadres of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door FIT2GO verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKT FIT2GO MIJN GEGEVENS?
Dienstverlening:
FIT2GO verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de clubs van FIT2GO krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

Informeren:
Via e-mail ontvang je informatie over producten en diensten van FIT2GO, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen en afwijkende openingstijden. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden d.m.v. een e-mail te sturen administratie@fit-2-go.nl

Marketing en sales activiteiten:
FIT2GO verkoopt geen persoonsgegevens van leden aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten. Daarnaast gebruikt FIT2GO jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van FIT2GO of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Rapportages en statistieken:
FIT2GO verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat.

Contactonderhoud:
Wanneer je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van FIT2GO later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

Wettelijke verplichting:
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: FIT2GO verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

MAAKT FIT2GO BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN
FIT2GO maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse, klantenservice, telefonische contacten en bankverkeer. Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen FIT2GO hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leverancier omdat dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

VERSTREKT FIT2GO GEGEVENS AAN DERDEN?
Op grond van wet- en regelgeving kan FIT2GO verplicht zijn om jouw persoonsgegevens (aan daartoe bevoegde autoriteit) te verwerken en/of aan derden te verstrekken. FIT2GO verkoopt geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden met uitzondering van ondersteunende diensten van derden welke noodzakelijk zijn om onze diensten volledig te kunnen aanbieden conform onze algemene voorwaarden. Welke vermeld staan op onze website www.fit-2-go.nl.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
FIT2GO heeft extra beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangs-beveiliging, het afschermen van iedere desktop en het softwareprogramma waarin je gegevens zijn opgeslagen met gebruikersnaam en wachtwoord. Maar ook het up-to-date houden van software, het inzetten van extra zware antivirussoftware en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij. Deze updates, beveiliging en testen worden uitgevoerd door een extern gespecialiseerd IT-bedrijf.

HOE LANG BLIJVEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. En is afhankelijk van de contractduur, wettelijke plicht en wenselijk of noodzakelijk onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek). Zo bewaren wij camerabeelden bijvoorbeeld maximaal 120 uur nadat de opnames zijn gemaakt, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, onmiddellijk nadat het incident is opgelost.

HOE KAN IK INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hier volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens: Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
Rectificatie gegevens: Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Gegevens verwijderen:
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking:
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien FIT2GO de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Overdraagbaarheid gegevens:
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en digitale leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel- of PDF-bestand zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking:
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht FIT2GO die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FIT2GO of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Recht tot het indienen klacht:
Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar administratie@fit-2-go.nl Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

FIT2GO
T.a.v. de afdeling Klantenservice
Pompmolenlaan 22
3447 GK Woerden
administratie@fit-2-go.nl

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “aanpassing verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van FIT2GO kun je contact opnemen met onze administratie

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 29-05- 2022